Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Definities
Verkoper:  Termote Gerdi, met maatschappelijke zetel te Westkerkestraat 15, 8480 Eernegem, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder BE 0699 507 085.  

Product: het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.

Website: de website waarop U het Product hebt gekocht: www.foodtwist.be

Klant, U of Uw: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website een product koopt.

Consument: elke klant die een natuurlijk persoon is en een product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.

Professioneel: elke klant die geen consument is.

Met de term ‘partijen’ wordt verwezen naar zowel de verkoper als naar de klant. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.1.
 

2 Relatie tussen Partijen

2.1 Contractuele relatie

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:

 • de orderbevestiging die u na uw bestelling of aanko(o)p(en) ontving;
 • deze Algemene voorwaarden;
 • de Juridische Vermeldingen van de Verkoper. U kan een kopie van deze Juridische vermeldingen downloaden op volgende pagina: www.foodtwist.be;
 • de Privacyverklaring van de Verkoper. U kan een kopie van deze Privacyverklaring downloaden op volgende pagina: www.foodtwist.be

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.

Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.
Deze voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.


2.2 Hoedanigheid van de Klant

Diverse bepalingen van deze Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Consument of op de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Professioneel. De bepalingen waarin de term ‘Professioneel’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan de Consument. De bepalingen waarin dan weer naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel de Consument als de Professioneel.
 
3 Herroepingsrecht

3.1 Algemeen herroepingsrecht

Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag van de afhaling door de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail aan info@foodtwist.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop.
De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Westkerkestraat 15 te Eernegem (België).
Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).


3.2 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht :
 
 • van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 1;
 • Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 • Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten alsook levensmiddelen.
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de website verkochte levens- en voedingsmiddelen;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • dagbladen, tijdschriften en magazines
 

4 Aanbiedingen

Het aanbod en de illustratieve foto’s op de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalnniettemin is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slecht gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten of afwijkingen van de in de eventuele illustratieve foto’s voorgestelde Producten.
Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zonder opgave van reden of indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.
De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.
 

5 Prijzen en betaling

De op de website aangegeven prijzen per product zijn inclusief BTW. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant. De betaling dient te gebeuren op volgend adres: Eernegem, Westkerkestraat 15.
De betaling dient te gebeuren via directe betalingsmethoden zoals Paypal of Debitkaarten.
Elke betalingsachterstand zal na een eerste ingebrekestelling aanleiding geven tot het vervallen van verwijlinteresten aan 8,5% per jaar en de forfaitair schadevergoeding zoals omschreven in  artikel 10. Eventuele betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en U. Het opgeven nummer van Uw debetkaartnummer, Uw kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook Uw definitieve goedkeuring van de bestelling gelden als bewijs van Uw instemming met Uw bestelling en deze Algemene voorwaarden. Die goedkeuring dient als ondertekening.
 

6 Levering en risico-overdracht

6.1  Plaats van levering/afhaling

De levering vindt plaats in de winkel van de Verkoper te Eernegem, Westkerkestraat 15.


6.2 Risico-overdracht

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering/afhaling.  
De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden bij ontvangst, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn afgegeven. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.


7 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg); 

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.
Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.


8 Garantie

8.1 Garantie bij consumptiegoederen

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Consumeerbare goederen worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: 8480 Eernegem, Westkerkestraat 15.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product niet kan hersteld worden noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.


8.2 Vrijwaring

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.
De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.
Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.


8.3 Kosten voor onderzoek of herstel

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.
 

9 Archivering

Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Consument of Professioneel niet toegankelijk.


 10 Wanprestatie
Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100.


 11 Geen afstand en nietigheid

Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.
Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.


 12 Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Brugge zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.


Privacybeleid

Dit is het privacybeleid van:
Foodtwist
Termote Gerdi
met maatschappelijke zetel te 8480 Eernegem, Westkerkestraat 15 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder BE0699 507 085
(hierna 'Foodtwist' genoemd)Jouw privacy is belangrijk voor ons

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn.
We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. 

Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. 
Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. 
Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via info@foodtwist.be.


Algemeen

Foodtwist leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”. 
Foodtwist stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Foodtwist. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.
Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.  Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.
Foodtwist zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
 1. Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen.  We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website.  Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Foodtwist om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. 
 
 1. Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen (zie “jouw mening”). 
Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. 

3.Online bestellen of reserveren
Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.  We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling. 
Indien je een bestelling plaatst bij Foodtwist en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden. 
  
4.Fraude
Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.
 
 1. Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Bij het inschrijven, vragen we je naam, e-mailadres, en taalvoorkeur.  Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. 
Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.  
Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt
Wie heeft toegang tot jouw gegevens

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers.


Doorgifte aan derden

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten.  Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Foodtwist en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren.  We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid.
Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Foodtwist uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten.  Foodtwist zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.


Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Foodtwist.


Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant wordt van Foodtwist, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.
 
 1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.
 
 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Foodtwist. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
 
 1. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven. 
 
 1. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Foodtwist verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 
 1. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.
 
 1. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:
Foodtwist, Westkerkestraat 15 te Eernegem
In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Foodtwist zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

Als je je recht van inzage uitoefent zal Foodtwist je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek-of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.
Je kan ook altijd eenvoudig jouw gegevens inkijken en indien nodig aanpassen via jouw online account.
 
 1. Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
 
 1. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  
commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.
Jouw gegevens zijn bij Foodtwist veilig en vertrouwelijk
In geen geval kan Foodtwist aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Cookies 
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. 

Laatst bijgewerkt 25/06/2020